นายศักดา ศิริพันธุ์

  • ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Contact Info:

  • sakda.sir@sru.ac.th
  • 077-913349
  • http://op.sru.ac.th/
  • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100