ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

  • รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Contact Info:

  • somprad.wut@sru.ac.th
  • 077-9133333 ต่อ*9996
  • https://graduate.sru.ac.th/
  • สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม. 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100