อาจารย์วสันต์ สุทธโส

  • รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

Contact Info:

  • wasan.sut@sru.ac.th
  • 077-9133333 ต่อ*9994
  • http://www.sru.ac.th/
  • 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100