รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์

  • คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Contact Info:

  • wipawan.cha@sru.ac.th
  • 077-913377
  • http://nurse.sru.ac.th/
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100