10 ม.ค. 2023

สวพ. ขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้”

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.เดชธรรม สังข์นคร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมวิจัย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง : “การพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่เมืองแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บนฐานทุนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม” ในกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (LearningCity)” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินสำรวจ “ถนนศิลปะวิถีคนบ้านล่าง” และให้กำลังใจศิลปินวาดภาพฝาผนัง ภายใต้แนวคิด “ถนนศิลปะ – วิถีฅนบ้านล่าง : Ban-Lang Street Art” พร้อมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” และ Landmark/สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว โดยมี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ชุมชนหน้าด่าน –ชุมชนตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่มาร่วมแสดง “พลังการมีส่วนร่วม” ดังนี้ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, ททท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง), หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สมาคมไหหลำสุราษฎร์ธานี,ประธานชุมชนตลาดล่าง, ประธานชุมชนหน้าด่าน, ประธานชุมชนราษฏร์อุทิศ, ตลาดสะพานโค้ง 100 ปี และสื่อมวลชนอาวุโสสุราษฎร์ธานี, วิทยุ smooth plus 975, SuratOpenNews, Talknewsonline, Surat live now, NBT