26 ม.ค. 2023

สวพ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูล และเทคนิคการยกร่างคำขออนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร”

ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรดา สัตยากูล และนางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด นักทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากร

🚩 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูกำหนดการได้ที่

👉 ลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX6qJWctjKnnd_xzjJVYAttocfTfo2YCCw8dStyIUq-qe99A/viewform

👉 กำหนดการ https://drive.google.com/file/d/19Z_bZux_qr1jJKqqa-Vu6evmOv_YWNXy/view