13 มิ.ย. 2023

หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์ธานี ไตรมาส 3-4 เดือนมิถุนายน 2566 – เดือนกรกฎาคม 2566

หลักสูตรวันที่/วิทยากรรูปแบบการจัดอบรม
1 การใช้งานอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ    วิทยากร  :  อาจารย์กรรณิการ์  แก้วเชื้อ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์  https://sru.webex.com/meet/kannika.kae2
2. “รู้ทันกลโกงหลอกลวง บนโลกออนไลน์”  วิทยากร  :  ตำรวจไซเบอร์  วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น.อบรมออนไลน์  https://sru.webex.com/meet/sruict02
3. “Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน” วิทยากร : รศ. ดร.สุทธิดา จำรัส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์  https://sru.webex.com/meet/sruict02
4. การใช้แอฟตัวช่วยการเรียน วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์  https://sru.webex.com/meet/sruict02

หลักสูตร 1 การใช้งานอีเมลเพื่อติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ สมัครอบรม >>   https://forms.gle/Sm3QJ86cshvBdErv7

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร  :  อาจารย์กรรณิการ์  แก้วเชื้อ 

รายละเอียด

 • การเข้าใช้ระบบอีเมล
 • ข้อดีและประโยชน์ของอีเมล
 • วิธีการเข้าใช้ (Log-in)
 • รับส่งอีเมล Outook/Google
 • องค์ประกอบ และส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม
 • การตั้งค่า Outlook OWA ที่จำเป็น
 • ตั้งค่าจดหมายทำให้สถานะเปลี่ยนเป็นอ่านแล้ว
 • คำลงท้าย Signature
 • ตั้งค่าหน่วงเวลาให้การส่งออกเมล 10 วินาที (UndoSend)(Outlook)
 • สร้างโฟลเดอร์ และแสดงโฟเดอร์ที่จำเป็น
 • เทคนิคการเลื่อนอีเมลที่สำคัญมาอยู่ด้านบนของจดหมายทุกครั้ง
 • เทคนิคการกล่าวถึง (Mention)ในเนื้อหาจดหมาย
 • เทคนิคการแนบอีเมลอื่นไปยังเมลที่กำลังเขียน
 • ตั้งระยะเวลาการส่งออกอีเมล
 • การตั้งค่ากฎจากSweep (Outlook)
 • เขียนกฏจากระบบ
 • กู้คืนอีเมลที่ลบไป

หลักสูตร 2 “รู้ทันกลโกงหลอกลวง บนโลกออนไลน์” สมัครอบรม >>  https://forms.gle/Nx6tZgP9r4A3NHcR8

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร  :  ตำรวจไซเบอร์  

รายละเอียด

 • ความหมายและความสำคัญของอาญชยากรรมทางเทคโนโลยี
 • รูปแบบกลโกงต่าง ๆ
 • กรณีศึกษาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่วัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยง
 • สิ่งที่ต้องทำเมื่อถูกโกงทางออนไลน์

หลักสูตร 3 “Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน” สมัครอบรม >> https://forms.gle/YfZTWCRgaeinqsKN7

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. 

อบรมออนไลน์  https://sru.webex.com/meet/sruict02

วิทยากร  :  สุทธิดา จำรัส   มช.

รายละเอียด

 • ใช้ Chat GPT ช่วยทำงาน ให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ใช้ในการเขียนบทความ
 • ใช้ในการแปลภาษา แก้ Code
 • แอป ตัวช่วยการ เรียนออนไลน์ เรียนสนุก เข้าถึงง่ายขึ้น

หลักสูตร 4 การใช้แอฟตัวช่วยการเรียน https://forms.gle/VHnS8dkHyMEr4dZG6

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00-12.00 น. 

วิทยากร คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ

รายละเอียด

 • การสร้างแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-PORTFOLIO
 • การใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่รองรับทุกมิติดิจิทัลของวิถีการดำเนินชีวิต (Life Style) ด้วยระบบออนไลน์อย่างสะดวกสบาย