06 ก.ค. 2024

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓  (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)