27 มิ.ย. 2022

มรส. ถ่ายทอดเทคนิคจัดการเว็บไซต์ พร้อมการเขียน-ถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ หวังร่วมผลิตสื่อสร้างการรับรู้ยกระดับงานแก่ ครู ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียนเรียนรู้แก่นักเรียนผู้ปกครอง พร้อยกระดับศักยภาพความสามารถของครู ตชด. ด้านการสื่อสารและพัฒนาช่องทางเว็บไซต์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร B406 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา และการจัดการเว็บไซต์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูล ของนักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเพื่อใช้สื่อสารทั้งภายในและภายนอก จึงต้องมีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์นำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้ครูสามารถจัดการ พัฒนา ยกระดับเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล
.
รักษาการราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปอีกว่า การเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาของโรงเรียน ตชด. ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ครู ตชด. เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อประโยชน์มวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วย.สำหรับโครงการการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัด กก.ตชด. 41 โดยการแบ่งหัวข้อการอบรม เรื่อง การจัดการและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิทยากรโดย นายเทพพร ฉิมพิมล และนายวรพล เจนวิไลศิลป์ และเทคนิคการเขียนข่าว/ถ่ายภาพ เพื่องานประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media วิทยากรโดยนางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย และนายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
———————————
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี