27 Apr 2021

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่

อ่านต่อ

01 Apr 2021

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มีคุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง

อ่านต่อ

15 Sep 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารตำรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ