12 Jan 2021

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

อ่านต่อ

12 Jan 2021

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

อ่านต่อ

12 Jan 2021

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านต่อ

29 Dec 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

อ่านต่อ

03 Dec 2020

ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อ่านต่อ