22 พ.ค. 2023

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. มอบธงสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยแก่ มรภ.สุรินทร์ เจ้าภาพการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

——————————-

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และการมอบธงสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยแก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เจ้าภาพการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ