15 ก.พ. 2024

นักศึกษาทั่วประเทศนำความรู้เศรษฐศาสตร์ ตอบปัญหา-นำเสนอบทความ สร้างความเข้าใจเศรษฐกิจ

…………………………..

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 18 สถาบันที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูมิพลินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชธรรม สังข์คร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน
.
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี กล่าวว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีโอกาสเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่นในอนาคต การศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเปิดกว้างการร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

สำหรับการแข่งขันโครงการในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอในการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ดร.พสุธา ระวังสุข และรองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ ช่างคิด ซึ้งการจัดโครงการในปีนี้มีนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ จำนวน 18 สถาบันทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษานำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และสืบสานประเพณีการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสถาบันในประเทศต่อไป

………………………………………….

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร:รายงาน

นภัทร ส้มแก้ว : ภาพ-ข่าว.