22 ก.พ. 2024

มรส.ขอชื่นชม!!! อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

——————–

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายระบบอำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 7 คณะ ณ ห้องโถงหน้าห้องอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น มรส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 จากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่

1. ผศ.ประภัสสร อักษรพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

2. อาจารย์ ดร.วริศรา สมเกียรติกุล คณะวิทยาการจัดการ

3. อาจารย์ ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. อาจารย์กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ คณะครุศาสตร์

5. อาจารย์จารีย์ พรหมณะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

6. อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ คณะนิติศาสตร์

——————–

เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า:ภาพ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร:รายงาน

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี