24 เม.ย. 2024

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ No Gift Policy งดรับของขวัญ-ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดเผยว่า มรส. ให้ความสำคัญและดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาการทุจริตในประเทศไทย และพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งดรับและงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มา ซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
3. ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่
4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ
5. ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย : ข่าว
เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า /ถ่ายภาพ