30 ม.ค. 2023

เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy Test ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ก่อนสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดำเนินงานกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา นั้น

ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงกำหนดจัดทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รหัส 63  ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566  ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  (กำหนดการและรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ) 

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณะ แจ้งนักศึกษา ภาคปกติ รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลฯ ตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน และหากนักศึกษากลุ่มเรียนใดมีเหตุขัดข้องประการใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสอบตามที่กำหนดได้ ขอให้หัวหน้าห้องติดต่อประสานเลื่อนการสอบได้ที่ สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร สอบถามเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอสาร

1.กำหนดการสอบ [PDF File]

2.รายละเอียดการสอบ [PDF File]