10 เม.ย. 2024

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (รอบเก็บตก) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 60-64

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (รอบเก็บตก) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 60-64 เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ตกค้างสอบ/ไม่เคยสอบ รหัส 62-64 และ รหัส 65 เทียบโอน เท่านั้น

สามารถตรวจสอบผลสอบได้ที่ https://arit.sru.ac.th/th/news-activities/arit-activities/1145

รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.40-12.00 น. https://forms.gle/n4uhkJmFYpM8733J8
รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12.40-16.00 น. https://forms.gle/SntrAMXbHx1ceN7K8
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.40-12.00 น. https://forms.gle/zoJCRpJkxjuS4ZMGA
รอบที่ 4 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.40-12.00 น. https://forms.gle/ab5b1EnJUSFU9NJY9

สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MSc 403 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยผู้จัดสอบจะส่งอีเมลรายละเอียด รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ทางอีเมลนักศึกษา ก่อนสอบ 3 วันทำการก่อนสอบ

นักศึกษาที่มีผลสอบไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบการดำเนินการทำกิจกรรมแก้ตามอีเมลนักศึกษาที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งรายละเอียด ในวัน 1 กุมภาพันธ์ 67