DateTitleAuthorCategories
2024/07/06ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓  (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-07-06 13:14:55
2024/04/30ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-30 14:04:45
2024/04/19016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-19 13:42:52
2024/04/03ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-03 15:25:31
2024/03/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-03-01 16:20:16
2024/03/01ประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้หอพักนักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศร่างประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-03-01 10:33:00
2024/01/25ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-01-25 10:26:11
2024/01/15ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-01-15 10:30:57
2023/12/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-12-01 14:22:26
2023/11/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-11-01 16:19:11
2023/10/24ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔  (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-24 14:21:00
2023/10/09ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-09 15:54:40
2023/10/02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศร่างประกวดราคา, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-02 09:01:00
2023/10/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-10-01 08:48:18
2023/09/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-09-01 16:00:59
2023/07/31สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-07-31 15:51:00
2023/07/18ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-07-18 12:17:37
2023/06/30สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-06-30 16:17:00
2023/05/31สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-05-31 16:05:00
2023/04/30สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-04-30 15:23:00
2023/04/19ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-04-19 14:45:17
2023/04/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-04-01 15:18:00
2023/03/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-03-01 15:08:00
2023/02/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-02-01 17:12:43
2023/01/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-01-01 16:38:05
2022/12/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-12-01 16:09:00
2022/11/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-11-01 15:47:38
2022/10/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-01 13:34:00
2022/09/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-09-01 16:18:00
2022/08/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-08-01 15:41:00
2022/07/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-07-01 14:51:00
2022/06/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-06-01 14:48:00
2022/05/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-05-01 14:31:00
2022/04/21สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-04-21 16:52:09
2022/03/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-03-01 13:55:05
2022/02/21สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-02-21 13:55:59
2022/01/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-01-01 14:19:19
2021/12/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-01 14:24:26
2021/11/02สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-11-02 11:35:56
2021/04/07สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-04-07 11:49:14
2021/03/02สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-03-02 13:02:00
2021/02/05สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี พ.ศ.2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-02-05 13:16:00
2021/01/05สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-01-05 14:30:00
2020/12/05สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-12-05 15:37:00
2020/11/05สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-11-05 15:36:00
2020/10/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-10-01 18:53:00
2020/09/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-09-01 15:09:00
2020/08/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-08-01 15:08:00
2020/07/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-07-01 15:06:00
2020/06/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-06-01 15:04:00
2020/05/01สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-05-01 14:58:00
2020/04/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-04-01 14:56:00
2020/03/04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-03-04 19:03:00
2020/02/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-02-03 05:49:00
2020/01/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2020-01-03 05:46:00
2019/12/02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-12-02 03:39:00
2019/11/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-11-01 03:28:00
2019/10/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-10-01 03:25:00
2019/09/02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-09-02 08:21:00
2019/08/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-08-01 08:17:00
2019/07/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-07-01 08:13:00
2019/06/05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-05 18:54:00
2019/06/03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-03 07:04:00
2019/05/01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-05-01 01:48:00
2019/04/02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-04-02 01:47:00
2019/03/04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-03-04 01:45:00
2019/02/04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-02-04 01:42:00