22 พ.ค. 2023

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย ณ วัดสำเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

———————————————

วันนี้ (19 พ.ค.66) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดสำเร็จ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย ทรงทอดพระเนตรพระพุทธปฏิมา ศิลปกรรมสมัยกรุงธนบุรีสกุลช่างท้องถิ่น ทอดพระเนตรมณฑปประดิษฐานอัฐิขรัวพุดสอน ร่วมสืบสาน พัฒนา ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรม สร้างสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด ภายในวัดสำเร็จได้มีการรวบรวมศิลปวัตถุ พระพุทธปฏิมา ศิลาปะการัง พระคัมภีร์ใบลาน เครื่องทองสำริด เครื่องถ้วยชาม ข้าวของเครื่องใช้อันเป็นมรดก ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเอกสารการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดสำเร็จ ของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช 2431 ประวัติศาสตร์ยาวนาน ที่บ่งบอกวิถีของชุมชนสู่เยาวชนและผู้สนใจ โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวคำกราบทูล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ

.

สำหรับวัดสำเร็จ เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเกาะสมุยที่ยังคงรักษารูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและจีนไว้ได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมเอาไว้ได้มากที่สุด ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น วิหารพระ สถูปบรรจุอัฐิ หอสวดมนต์ เจดีย์โบราณ ธรรมาสน์ไม้ฉลุ พระศิลายวง (พระหินหยกขาว)

——————————————

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ