22 พ.ค. 2023

มรส. จับมือ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี พัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนเข้าสู่โลกการทำงานจริง

……………………………………………………………………………………………..

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดย แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ ตำแหน่ง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE ) โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถพัฒนาอาชีพปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่าการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ2หน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดย แพทย์หญิงนิธิมา ศรีเกตุ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทำงานให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค นอกจากนี้ในการทำข้อตกลงความร่วมมือยังสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ของคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับบุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาอาชีพและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงาน ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานผลผลิตร่วมกันนอนาคต

:

โดยในการทำข้อตกลงร่วมกันในวันนี้มี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมอีกด้วย

:

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

นางสาวนภัทร ส้มแก้ว ข่าว

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: