08 มี.ค. 2022

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ พัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร(บุคลากรสายวิชาการ) มรส. และผู้สนใจ อบรมรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรที่ 1 การเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town
วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการสร้างสื่อการสอนด้วย iPad
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรที่ 3 Application ตัวช่วยสอนออนไลน์ให้มีสีสัน ไม่น่าเบื่อ
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมัครอบรมออลไลน์ https://bit.ly/3IRp7ze
ลิงก์สำหรับการอบรมออนไลน์ https://sru.webex.com/meet/sruict02