04 เม.ย. 2022

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal”

หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal”

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หัวข้อ : พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วยการบริหารจัดการ การบริการเชิงรุกและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร Management of Library Associations Section,International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) อดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ นางสาววรารักษ์ พัฒเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายปราชญ์ สงนศักดิ์ รองผู้อำนวยการหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
หัวข้อ : พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วยการบริการเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการบริหาร Management of Library Associations Section,International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) อดีตนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และ นางสาวสายหยุด บุญรอด หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ฟรี !!! ค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/ZwGLy
เข้าร่วมสัมมนา https://sru.webex.com/meet/library

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 077913336 หมายเลขภายใน 5804