04 เม.ย. 2023

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอแจ้งการรับรายงานตัวดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว (รอบที่ 1-4) ให้ดำเนินการเข้าบันทึกใบรายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวที่ ระบบบริการการศึกษา https://reg.sru.ac.th/ (โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน) นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ที่ใบชำระเงิน หรือใบเสร็จ
  • ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบเพื่อบันทึกใบรายงานตัวได้ ให้ดำเนินการประสานได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 077-913357
  • กำหนดการยื่นเอกสารการรายงานตัวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว
คณะวันที่สถานที่
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
วิทยาการจัดการ19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
นิติศาสตร์21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
พยาบาลศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
ครุศาสตร์24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  • เอกสารที่ใช้ยื่นในวันรายงานตัว ประกอบด้วย
  • ใบรายงานตัวพร้อมติดรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1ป) ฉบับสำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
  • กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล แตกต่างจากใบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

นักศึกษาตรวจสอบกลุ่มเรียน ได้ทาง https://reg.sru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

การเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566