05 มิ.ย. 2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมหลักสูตรฝึกอบรม

 1. การประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างสร้างสรรค์ในการสอน Online
  วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

  วิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
  หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 2. Workshop: การจัดการห้องเรียนและการจัดการสอบ ด้วยระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (SRU HiPerC)
  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

  วิทยากรโดย ฝ่ายพัฒนาสื่อดิจิทัล
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สมัครอบรมได้ที่ http://gg.gg/uuvkc

ดำเนินการโดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 077913330