22 ก.พ. 2022

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2565

หลักสูตรที่ 1 การสร้างสื่อ Motion Graphic อย่างง่าย ด้วย Power Point

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร อาจารย์ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร

หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการปฏิบัติงานคำนวณด้วย Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ

วันนพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร อาจารย์กรรณิการ์ แก้วเชื้อ

หลักสูตรที่ 3 Application สนับสนุนการปฏิบัติงาน Work From Home

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกุล

หลักสูตรที่ 4 การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร คุณธีรวัฒน์ กิจงาม

สมัครอบรมออลไลน์ https://bit.ly/3sZgk7O

ลิงก์สำหรับการอบรมออนไลน์ https://sru.webex.com/meet/sruict02