09 ก.ย. 2022

ขอเชิญโครงการอบรม การขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้นหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้น
หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต
ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Webex Meetings
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/BCwGMFMA3BaUqPp47
Link : เข้าร่วมอบรม
https://sru.webex.com/meet/srucb
ดำเนินรายการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรส.
ติดต่อ 077-913357 หมายเลขภายใน 3900 – 3901