22 มิ.ย. 2022

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ พัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร(บุคลากรสายวิชาการ) มรส. อบรมรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรที่ 1 ปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด พ.ร.บ. PDPA วันที่ 6 ก.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร :
อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตรที่ 2 การใช้ PowerPoint ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร :
ดร.ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมัครอบรมออลไลน์ https://bit.ly/3tRpX9I

ลิงก์สำหรับการอบรมออนไลน์ https://sru.webex.com/meet/sruict02