14 พ.ค. 2024

มรส.ชนะเลิศประกวดผลงานโครงการสื่อระดับประเทศ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ จัดโดย สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชนะเลิศการประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ MELIT Show & Share ระดับประชาชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับมอบโล่และเงินรางวัลในงานมหกรรมคนมีฤทธิ์ รู้ Kid รู้ทันสื่อ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานรู้เท่าทันสื่อ และการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท

สำหรับกิจกรรม “สุราษฎร์ธานี มีฤทธิ์ (MeLit) คิดทันสื่อ” ภายใต้โครงการรู้ kid รู้ทันสื่อ (ระดับประชาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้นำชุมชนให้มี “ทักษะการรู้เท่าทันสื่ออย่างรู้ตัว” คือต้องมีความสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ และสามารถตอบโต้ได้อย่างมีสติและรู้ตัว และมี “ทักษะการใช้สื่ออย่างตื่นตัว” คือรู้จักแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อเพื่อใช้ประโยชน์ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อให้ดีขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาชุมชน และประชาชนกลุ่มแกนนำชุมชนเข้าร่วมกว่า 50 คน และได้ขยายผลโครงการโดยการจัดกิจกรรม “คนใต้รู้หวันทันสื่อ” ด้วยการนำแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มาสอดแทรกเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล โดยนำเอาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “หนังตะลุง” มาเป็นเครื่องมือการสื่อสารในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อไปพร้อมๆกับความเพลิดเพลินและอรรถรสความตลกขบขันตามความนิยมของคนท้องถิ่นภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) “สอดแทรก” แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อพื้นบ้านหนังตะลุง (2) “ส่งเสริม” ให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลให้กับประชาชน และ (3) เพื่อ “สืบสาน” ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวใต้ให้สามารถโลดแล่นอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสมัยใหม่ได้อย่างมีอัตลักษณ์ศักดิ์ศรี โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายหนังศรีโต ศ.ศรีพัฒน์ (นายธนวรรธ จันทร์ย่อง) และนายหนังหนูเพียว ศ.เทพศิลป์ (นายจักรพรรดิ เข็มแดง) เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 100 คน


ทั้งนี้ การประกวดผลงานโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ MELIT Show & Share มี 2 ระดับคือ ระดับประชาชน และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งในระดับประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและชมรมคนหูหนวกไทยฟ้าสีรุ้ง ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ