21 Jun 2021

มรส. ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ประจำปี 2564 เน้นความวิริยะ อุตสาหะ สร้างความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Face Book Fanpage

อ่านต่อ

21 Jun 2021

มรส.ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(21 มิย. 64) ที่ห้องเฟื่องฟ้า 4 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ่านต่อ

21 Jun 2021

มรส.มอบเกียริติบัตรให้ นางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ ในการพัฒนาระบบกำกับติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้(21 มิถุนายน 64) ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อ่านต่อ

21 Jun 2021

คณะนิติศาสตร์ มรส. รับการตรวจประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

​เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน

อ่านต่อ

18 Jun 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จับมือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

วันนี้ (18 มิย. 64) ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ และ ผศ.เบญญา จริยวิจิตร

อ่านต่อ

16 Jun 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.ร่วมประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

เมื่อวันที่(16-17 มิถุนายน 2564) ที่ผ่านมาดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อ่านต่อ

16 Jun 2021

ครุศาสตร์ มรส.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)

เมื่อวันที่ 7-15 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)

อ่านต่อ

15 Jun 2021

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี

อ่านต่อ

14 Jun 2021

“มรส. ขอเชิญร่วมปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19”

เ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย

อ่านต่อ