20 Mar 2021

มรส. จัดติวระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรภาครัฐทั่วภาคใต้

วันนี้(20 มี.ค. 64)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC)

อ่านต่อ

18 Mar 2021

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

อ่านต่อ

17 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. มอบกระเช้าแสดงความชื่นชมและยกย่อง นายจเร บุญมี

วันที่(16 มีนาคม 2564)ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.

อ่านต่อ

16 Mar 2021

มรส.เดินหน้าผนึกภาคี ยกระดับพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เชื่อมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้(16 มี.ค.64)ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

16 Mar 2021

Safety in Your Hand มรส. สร้างมาตรฐานบริการห้องประชุม … อบรมการป้องกันภัยและการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันภัยและการอพยพหนีไฟ

อ่านต่อ

16 Mar 2021

มรส.ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันนี้(16มี.ค.64) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

อ่านต่อ

15 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. พร้อมเผยความโปร่งใส ITA ความซื่อสัตย์ควรมีอยู่ในตัวบุคคล

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัด “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA Sharing : VRU & SRU”

อ่านต่อ

13 Mar 2021

นิติศาสตร์ มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตร์

วันที่(13 มีนาคม 2564 )ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์

อ่านต่อ