26 Jun 2020

นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับซิมเรียนออนไลน์ฟรี

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถรับซิมเพื่อเรียนออนไลน์ฟรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย., 1-3 ก.ค. 63 ณ

อ่านต่อ

26 Jun 2020

การจัดหาผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายเสื้อเฟรชชี่ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะจัดหาและบริการจำหน่ายเสื้อเฟรชชี่ สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา

อ่านต่อ

12 Jun 2020

เปิดให้บริการสั่งซื้อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์หนังสือและเอกสารตำราสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการสั่งซื้อหนังสือผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ

03 May 2020

มรส. ร่วมกับ อว. สร้างงาน สร้างอาชีพประชาชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วิกฤติโควิด-19

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการต่าง ๆ

อ่านต่อ

15 Apr 2020

ประกาศการขอรับเงินคืนค่าส่วนลด 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศมาตราการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส

อ่านต่อ

09 Apr 2020

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563 ปรับปรุง

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กำหนดจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 59 รหัส 61 เทียบเข้า และรหัส 58

อ่านต่อ

04 Mar 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

25 Feb 2020

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1 หลักสูตรระยะเวลา 5 เดือน ประกอบด้วยกลุ่ม ก.

อ่านต่อ