17 Oct 2020

สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอกแบบสำรวจที่นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศกิจกรรม เวลาสำหรับการร่วมกิจกรรมกลับทางอีเมล์

อ่านต่อ

15 Oct 2020

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60) ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ (รหัสนักศึกษา 60)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล

อ่านต่อ

11 Sep 2020

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ Thaimooc (สามารถนำมายื่นขอทำกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ หลักสูตรออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Thai MOOC

อ่านต่อ

15 Aug 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาค (กศ.บท.) และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ