18 Feb 2021

ประกาศร่วมกิจกรรมฐาน 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564 

อ่านต่อ

16 Feb 2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2543 ที่จะเข้ารับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ปี 2564

ข้อปฏิบัติ นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)

อ่านต่อ