12 มิ.ย. 2558   ประกาศด่วนที่สุด การเปลี่ยงแปลงการอบรมภาษาอังกฤษ และการแนะนำการใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558
 
  08 มิ.ย. 2558   ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2558
 
  28 พ.ค. 2558   กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
 
  29 เม.ย. 2558   กำหนดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1 /2558
 
  06 พ.ค. 2558   กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 
  27 ก.พ. 2558   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558