DateTitleAuthorCategories
2023/02/23หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์ธานีข่าวสารนักศึกษา, ข่าวอบรมสัมมนา2023-02-23 08:40:54
2022/09/09ขอเชิญโครงการอบรม การขับเคลื่อนหลักสูตรระยะสั้นหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตNews, ข่าวอบรมสัมมนา2022-09-09 13:54:12
2022/06/22ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ พัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร(บุคลากรสายวิชาการ) มรส. อบรมรูปแบบออนไลน์News, ข่าวอบรมสัมมนา2022-06-22 10:25:09
2022/06/10#งานสุกดิบก่อนเริ่มการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand 2022 ในเดือนสิงหาคม 2565ข่าวอบรมสัมมนา2022-06-10 15:58:40
2022/05/03ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “รู้ทันสื่อดิจิทัลใช้อย่างไร….ไม่ให้พัง”News, ข่าวสารนักศึกษา, ข่าวอบรมสัมมนา2022-05-03 09:52:47
2022/04/04ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “พลิกโฉมห้องสมุดมหาวิทยาลัยในยุค New Normal และ Next Normal”News, ข่าวอบรมสัมมนา2022-04-04 13:58:02
2022/03/08ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการ พัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร(บุคลากรสายวิชาการ) มรส. และผู้สนใจ อบรมรูปแบบออนไลน์News, ข่าวอบรมสัมมนา2022-03-08 11:01:12
2022/02/22ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์News, ข่าวอบรมสัมมนา2022-02-22 15:21:47
2021/07/27ขอเชิญร่วมโครงการสัมมานาออนไลน์ “เส้นทางสายวิชาชีพนิเทศศาสตร์”News, ข่าวอบรมสัมมนา2021-07-27 09:59:53
2021/06/05สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมหลักสูตรฝึกอบรมNews, ข่าวอบรมสัมมนา2021-06-05 11:23:02
2021/03/09ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศNews, ข่าวอบรมสัมมนา2021-03-09 15:33:32
2021/02/01โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปข่าวอบรมสัมมนา2021-02-01 11:22:46
2021/02/01โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยข่าวอบรมสัมมนา2021-02-01 11:03:04
2021/01/15ประกาศรับสมัครร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564ข่าวสารนักศึกษา, ข่าวอบรมสัมมนา2021-01-15 12:11:29